Bookmarks (152)

 • Fastighetsbildningslag 554/1995 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  989/2021 Lag om ändring av fastighetsbildningslagen

 • Gruvlag 621/2011 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  990/2021 Lag om ändring av 84 och 97 § i gruvlagen

 • Lag om enskilda vägar 560/2018 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  991/2021 Lag om ändring av 77 § i lagen om enskilda vägar

 • Lag om inlösen av fast egendom och särskilda… 603/1977 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  992/2021 Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

 • Fastighetsregisterlag 392/1985 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  995/2021 Lag om ändring av 14 b § i fastighetsregisterlagen

 • Lag om pension för arbetstagare 395/2006 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  1006/2021 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

 • Lag om pension för företagare 1272/2006 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  1007/2021 Lag om ändring av lagen om pension för företagare

 • Lag om pension för lantbruksföretagare 1280/2006 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  1008/2021 Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

 • Lag om diskrimineringsombudsmannen 1326/2014 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  988/2021 Lag om ändring av lagen om diskrimineringsombudsmannen

 • Lag om fastighetsförrättningsavgift 558/1995 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  996/2021 Lag om ändring av 12 a § i lagen om fastighetsförrättningsavgift

 • Banlag 110/2007 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  994/2021 Lag om ändring av 69 § i banlagen

 • Lag om farledsavgift 1122/2005 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  1000/2021 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen...

 • Undervisningsministeriets förordning om grunderna… 1323/2001 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®

  1001/2021 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § i undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa...

 • Lag om Transport- och kommunikationsverket 935/2018 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  1002/2021 Lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket

 • Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  1003/2021 Lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

 • Sjukförsäkringslag 1224/2004 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  1004/2021 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

 • Inrikesministeriets förordning om externa… 1286/2019 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®

  934/2021 Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner

 • Förordning om klientavgifter inom social- och… 912/1992 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  931/2021 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

 • Kommunikationsministeriets arbetsordning 1267/2015 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  935/2021 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning

 • Statsrådets förordning om säkerheten vid… 798/2015 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  930/2021 Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om säkerheten vid asbestarbeten

 • Avfallslag 646/2011 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  917/2021 Lag om ändring av avfallslagen

 • Markanvändnings- och bygglag 132/1999 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  927/2021 Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

 • Arbets- och näringsministeriets förordning om… 826/2020 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®

  924/2021 Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets...

 • Lag om vissa tekniska anordningars… 1016/2004 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  921/2021 Lag om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav

 • Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om… 44/2006 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  920/2021 Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

 • Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  919/2021 Lag om ändring av 32 och 89 § i lagen om bostadsrättsbostäder

 • Lag om EU-miljömärke 832/2014 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  918/2021 Lag om ändring av lagen om EU-miljömärke

 • Miljöskyddslag 527/2014 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  916/2021 Lag om ändring av miljöskyddslagen

 • Lag om marknadskontrollen av vissa produkter 1137/2016 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  915/2021 Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 • Skoltförordning 133/1997 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  914/2021 Statsrådets förordning om ändring av 17 och 38 § i skoltförordningen

 • Lag om överföring av pensionsrätt mellan… 165/1999 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  913/2021 Lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska...

 • Finansministeriets förordning om skatteuppbörd 1010/2019 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®

  901/2021 Finansministeriets förordning om ändring av 7 och 11 § i finansministeriets förordning om skatteuppbörd

 • Undervisnings- och kulturministeriets förordning… 1244/2020 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®

  905/2021 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering...

 • Statsrådets förordning om ersättning för… 8/2002 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  890/2021 Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar...

 • Lag om offentlig belöning 1215/1999 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  893/2021 Lag om ändring av lagen om offentlig belöning

 • Justitieministeriets förordning om… 595/2019 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  881/2021 Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning

 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om… 388/2020 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  882/2021 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagor 2 och 3 i jord- och skogsbruksministeriets...

 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om… 218/2017 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®

  885/2021 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ursprungsmärkning...

 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning… 654/2020 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  883/2021 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av tabell 1 i bilagan till social- och hälsovårdsministeriets...

 • Statsrådets förordning om företagsstöd för… 80/2015 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  874/2021 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden

 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om… 328/2021 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®

  875/2021 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och...

 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning … 149/2017 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®

  878/2021 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 och 6 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning...

 • Lag om statens helägda aktiebolag som placerar… 967/2013 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®

  869/2021 Lag om statens helägda aktiebolag Business Finland Venture Capital Ab

 • Lag om utkomstskydd för arbetslösa 1290/2002 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  861/2021 Lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

 • Riksdagens arbetsordning 40/2000 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  864/2021 Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning

 • Förordning om dagsbotens belopp 609/1999 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  865/2021 Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om dagsbotens belopp

 • Lag om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för… 922/2017 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

  870/2021 Lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade...

 • Finansministeriets förordning om den utdelning… 132/2021 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®

  852/2021 Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp...

 • Statsrådets förordning om… 651/2005 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®

  849/2021 Statsrådets förordning om ändring av 37 § i statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet

 • Miljöministeriets förordning om begränsning av… 419/2013 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®

  853/2021 Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga I och II till miljöministeriets förordning om begränsning av...